سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی خانزادی – دکترای عمران، استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد روستایی پاتپه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر شیرزادی جاوید – دکترای عمران، مدرس دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از روشهای نوین مدیریت و اجرای پروژهها، روش طرح و ساخت میباشد که اجرای پروژهها به این روش در کشور ما در سالیان اخیر گسترش یافته است. در این بین، اجرای به موقع و شناخت عواملی که بیشترین تاثیر را در تاخیر در این پروژهها دارند همواره یکی از دغدغهها بوده است. در این تحقیق، عوامل مختلف موثر بر تاخیر در پروژه- های طرح و ساخت در ۵ طرح عمرانی که در حوزه راهسازی اجرا شدهاند مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق استفاده شده در این تحقیق بر مبنای تحلیل سلسله مرتبه و استفاده از روش AHP بوده است. پس از طراحی پرسشنامهها، از خبرگان درخواست شده نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نموده و پس از اخذ آنها نتایج توسط نرمافزار مربوطه آنالیز شده است. نتایج نشان میدهد عامل عدم تامین بودجه کافی برای طرح در زمان مناسب که یکی از عوامل زیر مجموعه مربوط به کارفرما میباشد بیشترین تاثیر و عدم طرز تلقی صحیح کارفرمایان از پیمانکاری و عدم اعتماد به آنها کمترین تاثیر را در تاخیر در اجرای این پروژهها دارا میباشند