سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داود جمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علیرضا جمشیدی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهر یزی روستایی
مهدی احمدیان – دانشجوی دکتری
جابر علی زاده – کارشناس ارشد

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضراولویت بندی و سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه دربخش کشاورزی می باشد روش تحقیق ازنوع توصیفی – تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده ازدو روش میدانی و اسنادی صورت انجام شده است جهت تعیین وزن شاخصهای پژوهش ۱۳شاخص ازپرسشنامه کارشناسان استفاده گردید جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ازمدل TOPSIS ، AHP وتحلیل خوشه ای استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد به لحاظ برخورداری ازشاخصهای بخش کشاورزی دربین ۱۴شهرستان استان کرمانشاه شهرستان دالاهو با ضریب اولویت ۰/۶۳ و پاوه با ضریب اولویت ۰/۳۴ برخوردارترین و محرومترین شهرستان استان کرمانشاه می باشند