سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم علی ئی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA
بزرگمهر اشرفی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

فساد به معنی پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه است فسادمساله ای است که درتمام ادوار گریبانگیر دستگاه ها و سازان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است فساداداری نیز به عنوان یکی ا زعمومی ترین اشکال فساد پدیده ای است که بطور مستقیم برکارایی نظام اداری مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد و درنهایت جامعه را به افول خواهد کشاند دراین پژوهش علل بروز فساد اداری درسه بعد عوامل فرهنگی و محیطی عوامل شخصیتی عوامل اداری و سازمانی براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم افزار E x p e r t C h o i c e اولویت بندی و وزن دهی شده است که درنهایت عوامل فرهنگی و محیطی با وزن ۰٫۵۴۰ عوامل شخصیتی با وزن ۰٫۲۹۷ عوامل اداری و سازمانی با وزن ۰٫۱۶۳ به ترتیب بیشتری تاثیر را بربروز فساد اداری دارند.