سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی توکلی – دانشگاه آزاد نجف آباد
علی نصراصفهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
هادی شیرویه زاد – دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

تحقیقات زیادی درگذشته اهمیت سرمایه انسانی را درسازمان ها نشان داده است براساس این تحقیقات سرمایه انسانی یکی ازتاثیر گذارترین منابع برعملکرد سازمان شناخته شده است به همین دلیل اگاهی ازسطح سرمایه انسانی سازمان میتواند به مدیریت این سرمایه گرانبها و بهبود آن کمک کند برای ارزیابی سطح سرمایه انسانی درسازمان می توان از معیارهای پنج گانه اقدامات رهبری مشارکت کارکنان دسترسی به دانش بهینه سازی نیروی کار و ظرفیت یادگیری استفاده نمود جهت اولویت بندی واحدهای سازمان بارویکرد سرمایه انسانی می توان از تکنیک تاپسیس استفاده کرد و با توجه به اینکه اطلاعات سطح سرمایه انسانی درسازمان ازمتغیرهای زبانی بدست می آید بهتر است ازمنطق فازی درمحاسبات آن استفاده شود این پژوهش برای اولویت بندی واحدهای سازمانی با استفاده ازتکنیک تاپسیس فازی شکل گرفته است.