سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمدرضا قاسمی – دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
سعیده مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه بانک داری الکترونیکی با حذف محدودیت های جغرافیایی و زمانی، سرعت بخشی به تراکنش های مالی منجرگردیده است. این سیستم ها ضمن ارتقاء سهولت استفاده و آسایش مشتریان، کانال جدیدی را برای ایجاد ارزش فراهم می نماید. در این پژوهش به دنبال بررسی و اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک در بانک کشاورزی شهر نایین( می باشیم. بدین منظور از خبرگان علمی دانشگاه ها و صنعت مدیران و کارشناسانی که در مدیریت های مختلف بانک مشغول به کار می باشند، کسب نظر شده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده های برای حل مدل AHP گروهی استفاده شده است. نتایج بدست آمده، نتایج گویای آنست که ۶ معیار اصلی و ۸۲ زیرمعیار فرعی به منظور اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک شناسایی شد