سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید قربانی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بندر گناو
محمد خالدی – استاد یار اقتصاد کشاورزی و عضو هیأت علمی مؤسّسه پژوهشهای برنامه ریزی
محسن شوکت فدائی – دانشیار اقتصاد کشاورزی ، عضو هیأت علمی کشاورزی دانشگاه پیام نور ، رئیس

چکیده:

امروزه ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) به عرصه اقتصاد و تجارت، منجر به شکل گیری انقلابی به نام «تجارت الکترونیکی» شده است که عقب افتادن از این سیر تحوّل، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصادی جهان نخواهد داشت؛ برای موفقیت در دنیای الکترونیکی، اوّلین و مهمترین گام، برنامه ریزی جهت شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. موانع متعددی در بکارگیری تجارت الکترونیکی مؤثر هستند که عوامل سازمانی یکی از مهمترین آنها بشمار می روند. در کشور عزیزمان ایران نیز علیرغم اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است، توسعه تجارت الکترونیکی با موانع و چالشهای متعددی روبروست. در این میان، استان مازندران با دارا بودن سهم عظیمی از تولیدات کشاورزی، از این چالشها و موانع بی نصیب نمانده است؛ هدف از ارائه این مقاله تلاش در جهت پرده برداری از این موانع و اولویت بندی آنها و به دنبال آن ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. پرسشنامه طراحی شده، ابزار جمع آوری داده های اوّلیه این تحقیق می باشد. جامعه آماری این تحقیق صنایع وابسته به کشاورزی استان مازندران می باشد. بدین منظور جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و دستیابی به نتیجه، از نرم افزار آماری SPSS و برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق، از آزمون فریدمن استفاده گردیده است