سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی ربیعی – دانشیار دانشگاه پیام نورمرکزی
اعظم سازور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

سیاست خصوصی سازی درپی عملکردضعیف و غیرکارای فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و موسسات دولتی دراکثر کشورهای درحال توسعه اتخاذ گردیده است ازا ین رو خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصادی یکی ازمسائل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان دردهه های اخیر بودها ست اما این امر با موانع و مشکلات بیشماری روبرو بودها ست که از میان برداشتن این موانع می تواند با موفقیت این فرایند ودستیابی به اهداف متصور آن کمک شایان توجهی نماید دراین راستا پژوهش حاضر درابتدا موانع خصوصی سازی را با استفاده از مرور ادبیات سازمان یافته پژوهش و نظرات صاحبنظران و کارشناسان کشور شناسایی کرده سپس با استفاده از تکنیک تاپ سپس موانع برحسب اهمیت رتبه بندی شده و درنهایت به ارایه پیشنهادداتی برای از میان برداشتن و یا کم کردن اثرات آنها برسرراه اجرای سیاست های خصوصی سازی پرداخته است