سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
مرضیه اردکانی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
فوزیه قربانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

رایج ترین روش اصلاح شرکت های دولتی خصوصی سازی می باشد و از آنجا که هرنوع تغییر و اصلاح همان گونه که آثار و ابعاد گوناگونی برجای می گذارددرطول مسیر با مشکلات و موانع بسیاری روبرو می گردد که ممکن است مانع از رسیدن آن به هدف گردد ازاین رو تحقیقی میدانی به منظور شناسایی موانعی که منجر به عدم موفقیت خصوصی سازی درایران می گردد صورت گرفته است دراین راستا طبق مطلاعات انجام شده ۴ مانع اقتصادی سیاسی ، قانونی – حقوقی و اجرایی – اداری شناسایی گردید به منظور نهایی سازی این عوامل فرضیاتی تنظیم شد که جهت بررسی و ازمون پرسشنامه ای مشتمل بر۲۳ سوال محقق ساخته که توسط ۲۰ تن از خبرگان تکمیل گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون دو جمله ای و نرم افزار sPSS مورد استفاده قرارگرفته است پس از نهایی سازی عوامل یاد شده موانع خصوصی سازی و سپس شاخصهای هریک از موانع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی گردید.