سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صالح رازینی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمدتقی بطحایی –
سیدمسعود مقدس تفرشی –

چکیده:

باتوجه به سیاست های کشورمبنی برگسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر دراین مقاله به اولویت بندی این منابع برای تولیدبرق درکشور با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره MCDM) باتاکید برمعیارهای بومی می پردازد به منظور انتخاب معیارهای اصلی و موثر درتصمیم گیری ابتدا معیارهای متداول دربرنامه ریزی انرژی از مقالات متعدد استخراجش ده و سپس با بررسی چشم اندازها و قوانین کشور به استخراج سیاست های کشور و تدوین معیارهای بومی توسعه تولید برق پرداخته می شود سپس مدل تصمیمگیری چندمعیاره با روش AHP و به کمک نرم افزار Expert Choice پیادهسازی شد با توجه به ساختار روش aHP ارزیابیگزینه ها و معیارها توسط یک گروه متخصص صورت گرفت و انرژی هایب ادی زیست توده خورشیدی زمین گرمایی و هیدروژنی به ترتیب به عنوان اولویت های منابع تجدید پذیر کشور برای تولید برق تعیین شدند.