سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید خاشعی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدمهدی نجفی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی- دانشگاه پیام نور (مرکز تحصیلات تکمیلی)
فاطمه السادات کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

امروزه رشد سریع علم و تکنولوژی مجال هر نوع تامل را از سازمان ها سلب کرده و سازمان ها باید برای ادامه حیات در چنین محیط پیچیده و پر نوسانی همگام با این تغییرات پیش بروند. در چنین شرایطی لازم است که سازمان ها ابتدا با بررسی محیط داخل و خارج بهشناخت موقعیت استراتژیک و جایگاه رقابتی خود پرداخته و از طریق فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و با در نظرداشتن چشم انداز، اهدافبلندمدت خود را تنظیم نموده و برای دست یابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک موجود، استراتژی هایی را استفاده نمایند که با اجرای صحیح این راهبردها، باعث موفقیت شرکت در میدان رقابت شوند. در میان راهبردها، چند جهت گیری اصلی وجود دارد که هرکدام از آنها اهمیت زیادی برای رسیدن به اهداف دارند؛ این جهت گیری های اصلی، که مسیر سازمان را برای رسیدن به چشم انداز شفافمی کنند، مضامین استراتژیک نام دارند. این پژوهش جز تحقیقات کاربردی بوده و در بخش اولویت بندی مضامین استراتژیک نیز از رویکردAHPاستفاده شده است. این پژوهش شامل ۲۰ شرکت فعال در صنعت برق می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پس از ارزیابی اولیه و بر اساس کفایت حجم، تعداد ۱۲ واحد به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند. در نهایت مشخص گردید که: سازمان هایی که در موقعیت استراتژیک تهاجمی قرار دارند، جهت دستیابی به اهداف خود بیشتر به دنبال استفاده از مضامین مرتبط با منظر مالی، سازمان هایی کهدر موقعیت تدافعی قرار دارند بیشتر به دنبال استفاده از مضامین مرتبط با منظر مالی، سازمان هایی که در موقعیت رقابتی قرار دارند بیشتر به دنبال استفاده از مضامین مرتبط با منظر مشتری و سازمان هایی که در موقعیت محافظه کارانه قرار دارند بیشتر به دنبال استفاده از مضامین مرتبط با منظر فرآیندهای داخلی می باشند.