سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد محمودی – کارشناسی ارشد، مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

نیروگا ههای تلمبه ذخیر های به عنوان یکی از موثرترین رو شهای ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ و با راندمان بالا شناخته م یشوند. در ایران این نوع از نیروگا هها به دلیل عدم شناخت کافی ازآنها به تعداد محدودی مورد توجه قرار گرفته و تعداد اندکی از این نوع پروژ ههای سودده و با بازده بالا در کشور ما در حال اجرا یا مطالعه م یباشد. اولین قدم برای به کار گرفتن این نیروگا هها، با توجه به ویژگ یهای آنها، پیدا کردن محل مناسب برای احداث آنهاست. انتخاب محل مناسب برای احداث این نوع از پروژ ههای آبی نیاز به تصمی مگیری دقیق داشته و معیارهای خاص خود را داراست. تصمیم گیری در مسائل مهندسی یکی از مهمترین مراحل کار مهندسان بوده و در نتیجه روشهای مختلف تصمی مگیر یهای چند معیاره، برای اخذ تصمیم ارائه شده است. به دلیل پیچیدگی اغلب این روشها، استفاده چندانی از آنها در تصمی مگیری برای مسایل کاربردی نم یشود. در این تحقیق، روش تصمی مگیری چند معیارهUnesco&Unep که بر پایه برنام هریزی ترکیبی است. برای اخذ تصمیم، به عنوان ابزار مورد استفاده،انتخاب گردید. با توسعه و تکمیل این روش که تا کنون فقط در ارزیاب یهای زیست محیطی و فقط برای ۲ معیار اصلی(عام) مورد استفاده قرار گرفته است، برنام های تهیه شد که از آن م یتوان در تصمی مگیر یهای مهندسی به طور عام و با بیش از ۲ معیار اصلی و مختلف استفاده نمود. برای آزمون برنامه تهیه شده اطلاعات تعدادی موقعیت مناسب برای احداث نیروگاه تلمب هذخیر های در محدوده استان تهران جمع آوری شد و سپس با ورود اطلاعات این گزین هها به ابزار تصمی مگیری، نتایج اولوی تبندی گزین هها حاصل گردید. سپس با مقایسه نتایج حاصل با پروژه واقعی انجام شده، معایب و محاسن طرح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان م یدهد که نتایج به دست آمده از روش مورد استفاده با نتایج پروژه واقعی انجام شدهتطابق مطلوبی دارد.