سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا دانشگاه اصفهان
جعفر کریمی – دانشجوی دکتری جغرافیا دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

مساله حمل و نقل این روزها گریبانگیر همه افراد جامعه گشته است این مساله باعث افزایش آلودگی هوا آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست گشته است عدم توزیع بهینه بار ترافیکی درسطح شبکه منجر به افزایش آلودگی زیست محیطی آلودگی صوتی و اتلاف وقت استفاده کنندگان از شبکه می شود بنابراین ارایه ابزارهای کارآمد مدیریتی درتوزیع بارترافیکی شبکه نقش تعیین کننده ای داشته و می تواند تا حدودی عوامل موجود درشبکه حمل و نقل شهری را کاهش دهد این پژوهش نیز بنابراهمیت حمل و نقل منفی و مثبت به اولویت بندی ماه مختلف سال به لحاظ حجم سفرومسافر دراستان اصفهان با استفاده از مدل TOPSIS درراستای توسعه پایدار انجام گرفته است جامعه آماری پژوهش اطلاعات کسب شده از تعداد سفر و مسافرماه های مختلف سال استان اصفهان می باشد داده ها و اطلاعات مورد نیاز تعداد اتوبوس تعداد مینی بوس تعداد سواری تعدادمسافر مینی بوس تعدادمسافر اتوبوس و تعداد مسافر سواری اتخاذ و تحلیل ها صورت پذیرفت