سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – دانشجوی دکتری جغرافیا
مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا

چکیده:

مساله حمل و نقل این روزها گریبانگیر همه افراد جامعه گشته است این مساله باعث افزایش الودگی هوا آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست گشته است عدم توزیع بهینه بار ترافیکی درسطح شبکه منجر به افزایش الودگی زیست محیطی آلودگی صوتی و اتلاف وقت استفاده کنندگان از شبکه می شود بنابراین ارایه ابزارهای کارآمد مدیریتی درتوزیع بار ترافیکی شبکه نقش تعیین کنندها ی داشته و می تواند تا حدودی عوامل موجود در شبکه حمل و نقل شهری را کاهش دهد این پژوهش نیز بنابراهمیت حمل و نقل منفی و مثبت به اولویت بندی ماه مختلف سال به لحاظ حجم سفرو مسافر دراستان اصفهان با استفاده از مدل TOPSIS درراستای توسعه پایدار انجام گرفته است جامعه آماری پژوهش اطلاعات کسب شده از تعداد سفر و مسافر ماه های مختلف سال استان اصفهان می باشد داده ها و اطلاعات مورد نیاز تعداد اتوبوس تعداد مینی بوس تعداد سواری تعداد مسافر مینی بوس تعداد مسافر اتوبوس و تعداد مسافر سواری اتخاذ و تحلیل ها صورت پذیرفت .