سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جوادرضا واحدی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه بجنورد
نرگس ذاکر – کارشناس آمار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

چکیده:

تصادفات در محل قوسهای افقی چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ شدت از اهمیت زیادی برخوردار است به طوریکه اغلب قوسهای افقی، جزو نقاط سیاه راهها یا نقاط با خطر بالای تصادفات محسوب می شوند. از طرف دیگر محدودیت منابع مالی وهمچنین لزوم توجیه اقتصادی هر پروژه موجب شده است که اولویت بندی نقاط تصادف خیز راهها از جمله محل قوسها از اهمیت زیادی برخوردار باشد. در این تحقیق عوامل جاده ای موثر در تصادفات، در محل و در اطراف قوسهای افقی واقع در راههای دو خطه دو طرفه شناسایی شده، سپس با استفاده از روش دلفی که از مجموعه روشهای تصمیم گیری گروهی است و با بکار گیری یک مدل رگرسیون، این عوامل اولویت بندی گردید. نتیجه حاصله بیانگر آنست که اگرچه افزایش شعاع قوسها یکی از راه حلهای موثر بر بهبود ایمنی آن می باشد اما با استفاده از راه حلهای کم هزینه تر از جمله تامین بربلندی کافی، بهبود مقاومت لغزشی روسازی و بهبود فاصله دید می توان ایمنی ترافیکی محل قوسهای افقی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد.