سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا رشیدی کمیجانی – استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مهدی غلامزاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
ابوالقاسم شجاع – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل بنگاههای تولیدی که محصولات متنوعی راتولید می کنند ، پیش بینی تقاضا و تعیین مقدار تولید (ترکیب تولید)هریک ازمحصولات می باشد. ازآنجا که تصمیم گیری با توجه به چند عامل می تواند درنتایج حاصل موثر باشد لذا هنگامی که عوامل بیشتری مدنظر قرار گیرد ترکیب مناسب تری ازمحصولات را نتیجه می دهد. هدف ازانجام این تحقیق اولویت بندی وترکیب بهینه تولید با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره ومدل برنامه ریزی خطی می باشدوبه طوری که بتوان به نحو مطلوبی عوامل موثر درتصمیم گیری را دخالت داد.عوامل موثر برترکیب تولید از طریق مشاهده،مطالعه،مصاحبه با کارشناسان وتهیه پرسشنامه شناسایی شدند وسپس با استفاده از تکنیک بردار ویژه برای هریک از شاخصها وزنی بدست آمده است.ودر مرحله بعد برای بدست آوردن ماتریس کلی Topsis پرسشنامه ای طراحی شده است وسپس به حل این ماتریس پرداخته واز حل این ماتریس به نزدیکی نسبیCL