سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسام زند حسامی – مسئول مکاتبات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نفیسه السادات آل طه – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی – دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

زندگی در دنیای امروز فرایند پیوست های از تبدیل و انتقال انرژی است و دس تیابی به پیشرفت تا اندازه ای مرهون افزایش کارای ی و مهار موثر اقسام مختلف انرژی با گسترش قابلیت ها و ابتکارات انسان می باشد. توسعه شگرف علم و ف نآوری در جهان امروز به ظاهر آسایش و رفاه زندگی بشر را موجب شده، لیکن این توسعه یافتگی، مایه بروز مشکلات تاز های برای انسان شده است و همچنین توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور مطرح م یگردد و انرژی عامل اصلی و ضروری توسعه در هر جامعه ای است افزایش شدید مصرف انرژی، آلودگی محی طزیست، تغییرات گسترده آب و هوایی در زمین و هزینه صعودی سوخ تهای فسیلی تمایل بالایی را نسبت به منافع تجدیدپذیر ایجاد کرده در این میان نیروگا ههای بادی به علت هزینه کمتر و خسارات زیست محیطی کمتر و در دسترس بودن منبع اولیه از اهمیت ویژ های برخوردار است. در این مقاله با مقایسه دو سوخت فسیلی و انرژی باد با استفاده از روش تاپسیس و مقایسه معیارهای مناسب در انتخاب بهترین روش تولید برق از میان سوخت فسیلی و انرژی باد به این نتیجه رسیدیم که از میان سوخ تهای انتخاب شده انرژی باد روش بهتری است.