سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

فردین نیکرو – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
رحیم قاسیمه – استادراهنما استاد یار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

کارآفرینی و توانمند سازی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی درفرآیند توسعه جوامع دار د وکسب و کارهای کوچک بهترین مامن برای فعالیت های کارآفرینانه است واین امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت ها و توانایی های کارآفرینانه برخوردار باشن د حال اینکه یکی از مهمترین مسائل کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه ، مسئله فقر است و از طرفی توانمندسازی افراد بی بضاعت نیز مقوله ای است که پرداختن به آن مستلزم شناخت مساله فقر و ریشه های آن و نیز آشنایی کامل با مفهموم توانمندسازی است .لذا توانمندسازی یکی از راهکارهای مهم برای گسترش سازمان ها و انطباق آنها با تغییرات و تحولات است . این افراد با حمایت کمیته امداد در کسب و کار ، تجارت و نیز در رابطه خود با دیگران ، مدیریت و در فرایندکاری تغییر ایجاد خواهند کر د. حال دراین مقاله که مستخرج از تحقیقی میدانی است، ضمن پرداختن به برخی مفاهیم کارآفرینی،چالش ها و اهداف آموزش کارآفرینی و چرخه حیات ک سب و کارهای کوچک ، در نهایت با بررسی انجام شده برروی بیش از ۴۰ مقاله داخلی و خارجی و ۲۰ کتاب موثر در این زمینه که در همایش ها ی خودکفایی و توانمند سازی وارد شده به ضمن مشخص نمودن معیارهای نشان داده شدکه از بین هفت معیار اصلی بررسی شده AHP (خودکفایی و توانمندسازی ) و اولویت بندی آن با روش (خودباوری و دانش آموختگی ، مهارت آموزی و توان افزایی ، حمایت های دولتی و اجتماعی ) بیشترین سهم را در توانمندسازی و خودکفایی خانواده های تحت حمایت داشته اند