سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی درگاهی – دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری
عبدالحمید صفایی قادیکلائی –

چکیده:

باظهور وگسترش فناوری اطلاعات درسطح جامعه تمامی سازمان ها دستخوش تغییرقرارمیگیرند هدف اصلی ازاجرای پژوهش حاضرارزیابی مقایسه ای و اولویت بندیعوامل موثربرانتخاب فناوری اطلاعات می باشد جامعه آماری تعداد۱۵خبره و کارشناس ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه بوده و داده ها با استفاده از روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد تحلیل قرارگرفتند یافته های حاصل ازروش دلفی فازی نشان دادند که شش متغیر مورد مطالعه میزان عدم موفقیت بهبود کیفیت خدمات سهولت استفاده ازفناوری سودمیزان پاسخگویی به نیزا و هزینه درقالب یک کلیت تبیین کننده قابل قبولی ازعوامل موثربرانتخاب فناوری اطلاعات بوده اند نتایج حاصل ازپیاده سازی روش FAHP هم عوامل هزینه و سود را مهمترین عوامل درراستای دستیابی به هدف پژوهش شناسایی کرده است.