سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان آراسته – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه شاهرود
سیدمحمد موسوی شاهرودی – دانشیاروعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه شاهرود

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثربرانتخاب برندگوشی تلفن همراه ازدیدگاه مشتریان می پردازد جامعه اماری تحقیق عبارتندازدانشجویان دانشگاه شهرتهران و مشهد که درسال ۱۳۹۳ دارای گوشی تلفن همراه می باشند باتوجه به اینکه تعداداستفاده کنندگان گوشی های مذکور که درواقع جامعه اماری این تحقیق می باشند مشخص نبود لذا ازجدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده گردید که تعداد نمونه برابر ۳۸۴ نفر بدست آمد نمونه گیری به روش تصادفی ساده به عمل آمد بااستفاده ازتکنیک انتروپی شانون شاخصها برحسب برندهای گوشی تلفن همراه وزن دهیو برای اولویت بندی ازتکنیک ویکور فازی استفاده گردید نتایج تحقیق نشان داد که برای دانشجویان دراولویت بندی عوامل موثر برانتخاب برند گوشی تلفن همراه ازمیان عوامل کلی : فردی، اجتماعی، فنی، اقتصادی وبنیادی، عوامل اقتصادی مهمترین عامل و بااهمیت ترین متغیر درآن قیمت است