سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین جباری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمدتقی بهشتی پور – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که دریابیم چه عواملی و تا چه اندازه بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه مؤثر هستند. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا انتهای سال ۱۳۸۹ است. با بررسی متغیرهای م ستقلی نظیر طول افق پیش بینی (کوتاه مدت یا بلند مدت)، دفعات تجدید نظر گزارش سود پیش بینی شده سال گذشته، نوع اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی سال گذشته، نوع صنعت و اندازه شرکت از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و ضریب تعیین به این نتیجه رسیدیم که از بین عوامل فوق الذکر، طول افق پیش بینی و نوع صنعت بر دقت پیش بینی سود شرکت ها مؤثرند و میزان اثر گذاری این دو عامل بر متغیر وابسته به ترتیب اولویت، نوع صنعت و سپس طول افق پیش بینی تعیین گردید. بین سایر عوامل با دقت پیش بینی سود رابطه معناداری مشاهده نگردید.