سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – استاد گروه مهندسی راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس
شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری، عضو هیئت علمی دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی
محمد احمدی بافنده – دانشجوی دکتری مدیریت شهری و مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی تهران

چکیده:

تقاطعات به جهت کاهش تداخلات ترافیکی، در تمامی مسیرهای اصلی و فرعی، بهخصوص در معابر شهری ازمهمترین زیرساختهای حمل و نقل محسوب میشوند. از سوی دیگر هدف از طراحی تقاطعات کاهش تعدادبرخوردهای ممکن بین وسایل نقلیه با یکدیگر و همچنین عابرین پیاده با آنهاست. به نحوی که بیشترین ایمنی، سهولت در حرکت و کمترین تاخیر برای وسایل نقلیه فراهم گردد. یکی از انواع تقاطعات که سهم بسزایی درافزایشمطلوبیت پارامترهای ترافیکی شبکه حمل و نقل شهری دارد، تقاطعات غیرهمسطح میباشند که برای طرح مهندسی آن، گزینههای مختلفی وجود دارد و از اینرو دغدغههایی را در تصمیمگیری مدیران شهریایجاد مینماید. لذا با توجه به میزان اهمیت این تقاطعات، ارائه الگویی که تصمیمگیری مناسبترین گزینه را تسهیل نماید، حائز اهمیت بسزایی است. با این رویکرد در تحقیق جاری، ابتدا انواع تقاطعات و گزینههای مختلف تبیین شده و سپس عوامل مؤثر بر انتخاب گزینههای مختلف شناسایی و مورد بررسی قرار میگیرد.