سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین بحرینی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محمدمهدی مصطفوی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
حسین سلیمانیان –
اعظم دخت صفی صمغ آبادی –

چکیده:

تصمیمگیری یکی ازمهمترین وظایف مدیریت است یکی ازدلایل موفقیت بسیاری ازافراد و سازمان ها اتخاذ تصمیم های مناسب است اکثرتصمیم گیری های مدیران تحت تاثیرع وامل مختلف کمی و کیفی قرار دارد که عموما این عوامل بایکدیگر درتناقص هستند دراین تحقیق ابتدا بسط روش PROMETHEE برای حل مسائل تصمیم گیری با معیارهای فازی داده ها یترکیبی فازی و یا بازه ای و وزن های متفاوت افراد خبره درهرمعیار را به اختصار توضیح داده و سپس روش ارایه شده برای اولویت بندی طرح های موجود جهت اتصال خیابان های ارش شرقی و غربی درمنطقه جردن تهران به کاربرده شده است و درانتها مساله ازطریق بسط PROMETHEE توسط ژانگ وی و بانگ یی اولویت بندی شده و نتایج حاصل باهم مقایسه خواهد شد.