سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حسن شریفی – دانش آموخته، کارشناس ارشد مالیه و بانکداری اسلامی ، مدیریت، دانشکده مدیریت و دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه
محمدجواد محقق نیا – استادیار ، دکترای فقه، اصول و حقوق، مدیریت، دانشکده مدیریت و دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:

مدیریت ریسک یکی از ارکان و ساختار مهم صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، با انواع مخاطرات (ریسک)بانکی اعم از منحصر و یا مشترک با بانکداری متعارف روبرو است از انواع مخاطرات متداول در بانکداری، ریسک اعتباری، نقدینگی و عملیاتی است که روشها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازهگیری و مدیریت آن در جهت کمینه کردن آن و بیشینه کردن بازدهی به کاربرده شده است. صندوقهای ضمانت و بیمه سرمایه گذاری یکی از مهم ترین انواع نهادهای مکمل صنعت بانکداری در دهههای اخیر بوده که در کشورهای مختلف ازجمله ایران تشکیل شده است. در تحقیق حاضر اولویت بندی شاخص ها و تبیین جایگاه صندوق ضمانت سرمایه گذاری در مدیریت ریسک بانک های اسلامی موردبررسی قرار گرفته شده است. سرانجام به روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی( AHP )مشخص گردید که صندوقهای ضمانت و بیمه سرمایه گذاری بالاترین سهم و رتبه را در بین گزینه ها را دارد و درنهایت اثر آن بر مدیریت ریسک بانکهای اسلامی با درجه اهمیت بالا مورد تأیید قرارگرفته است. همچنین نسبت به شناسایی و اولویت بندی معیارها، زیرمعیارها و سایر گزینه های مدیریت ریسک بانکهای اسلامی بررسی لازم به عمل آمده است.