سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

زینب عبدالهیان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع.
واحد عبدالهیان – مربی کارآفرینی و عضو هئیت علمی جهاد دانشگاهی.
مریم عبدالهیان – کارشناس ارشد

چکیده:

چالش های فرا روی سازمان های امروزی مدیرانی با مهارت های مدیریتی قوی را می طلبد. در واقع تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی در سازمان ها، رقاب تهای فزاینده جهانی، توسعه و گسترش تکنولوژی اطلاعات نیازمند به داشتن مدیرانی با مهار تها و توانمندی های مختلفی دارد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به نظر مدیران ارشد جهاد دانشگاهی مهارتهای مدیران را براساس روش فرآیند تحلیل شبکه فازی ) FANP ( اولویت بندی کند. این مهارتهای شامل مهارتهای تصمیم گیری، برنامه ریزی، مدیریت ریسک، انگیزه درونی، خلاقیت و نوآوری، نفوذ و ترغیب و ارتباطات بین فردی است که برگرفته از پژوهش لری .سی.جنی پرو و همکاران است. به منظور اولویت بندی این مهارتها پرسشنامه محقق ساخته ای با نظر خبرگان تهیه و تدوین گردید. از آنجا که پرسشها از نوع مقایسات زوجی بود برای پایایی از محاسبه نرخ سازگاری پایایی آن تأیید گردید و روایی پرسشنامه توسط این خبرگان تأئید شد. و سپس داده های جمع آوری شده در نرم افزار Super decision مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتیجه ی پژوهش نشان می دهد که از بین شاخص های اصلی تصمیم گیری در اولویت اول و برنامه ریزی در اولویت دوم قرار گرفته اند از بین زیر شاخص های اصلی زیر شاخص های تصمیم گیری در مورد مسائل غیر عادی در اولویت اول و در نهایت خودکاری زیر شاخص انگیزه درونی اولویت ۲۲ را به خود اختصاص داده اند