سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محدثه ستوده نیا – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پار
پارمیس افشار – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، معاونت ترافیکشهرداری منطقه ۱۳

چکیده:

در این پژوهشسعی به شناخت و بررسی تأثیر ات شاخصهای ایمنی راههای برون شهری و اولویت بندی آنها بر اساسمیران تأثیر آنها بر شدت و تعداد تصادفات شده است. در این راستا ابتدا شاخصهای ایمنی راه-های برون شهری ایران و تعدادی از کشورهای دیگر بررسی شده و با مد نظر قرار دادن شرایط ایران، مهمترین آنها انتخاب شده است. در گام بعدی فرمهای نظر سنجی بصورت پرسشنامهای جهت آگاهی یافتن از نظرکارشناسان در مقایسه اولویت شاخصهای انتخاب شده از دو زاویه دید شدت و تعداد تصادفات تهیه گردید. سپس فرمهای نظر سنجی توسط خبرگان(کارشناسان مربوطه) جهت اولویت بندی این شاخصها امتیاز دهیشد. در ادامه با استفاده از نتایج استخراج شده از فرم های نظر سنجی، به اولویت بندی شاخصهای تأثیر گذار بر تصادفات رانندگی پرداخته شد که این امر بنا به شرایط مسئله، با استفاده از روشتاپسیسانجام و در نهایتو نتایج بررسی شد.