سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نازیلا صدائی –
کریم سلیمانی –

چکیده:

برای انتخاب مناسب ترین معادله براورد رسوب نیاز به ارزیابی آنها برا یرودخانه موردنظر می باشد دراین مقاله ارزیابی معادله های براورد باررسوب از رودخانه بازفت با استفاده ازر وش تحلیل سلسله مراتبی ahp بررسی گردید سه فرمول براورد رسوب معلق توفالتی انیشتین و بگنولد دراین پژوهش به کاررفت با استفاده از روشهای حل عددی به براورد دبی باررسوب معلق برای رودخانه بازفت پرداخته شد بعداز این مرحله میزان دقت هرکدام از فرمولها به سه ضریب R2,NS,Dv ارزیابی شد علاوه برمیزان دقت هزینه براورد دبی رسوب معلق و نیز تعدادداده های ورودی به هرکدام از فرمولها مورد بررسی قرارگرفت از این طریق ماتریس مقایسات زوجی برای هرکدام از فرمولها ازبابت هرمعیار ایجاد شد و درنهایت با محاسبه وزن نهایی برای هرکدام از فرمولها میزان ارجحیت آنها برای رودخانه بازفت مشخص شد