سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه زهرا خوش طینت – دانشگاه آزاد تهران مرکزی، گروه ریاضی، تهران ، ایران

چکیده:

نقش بر جسته بانکها در تخصیص منابع محدود کشورهای در حال توسعه ایجاب میکند که ، سرمایه گذاریها در مسیر صحیح انجام پذیرد ، لذا در این مقاله ، مدلی برای اولویت بندی سرمایه گذاری در صنایع مختلف ارائه میشود. بدین منظور با استفاده از مدل AHP/DEA (تحلیل پوششی داده ها/ فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نتایج بدست آمدهی آن به اولویت بندی معیارهای سرمایه گذاری میپردازیم و سپس مسأله مذکور را با روش رتبه بندی واحدها و با بکارگیری مجموعه اوزان مشترک حل نموده و به مقایسه ی نتایج بدست آمده می پردازیم .