سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد رادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

اولویت بندی زیرحوضه های واقع در یک حوضه آبریز به منظور انجام مطالعات کنترل سیلاب می تواند در قالب یک مسئله چند معیاره مطرح شود دراین تحقیق از یک سیستم پشتیبان برنامه ریزی فازی با تکیه بر تحلیلهای مکانی با به کارگیری دو روش تصمیم گیری چند معیاره شامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس در محیط فازی به منظوردر نظر گرفتن ابهام در فرایند تصمیم گیری استفاده شده است از روش تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین ساخترا فرایند تصمیم یگری و براورد وزن نقشه های معیار و از مدل تاپسیس فازی برای رتبه بندی نهایی زیرحوضه های واقع د رحوضه آبریز شهری تهران استفاده شده است همچنین به منظور انجام تحلیلهای مکانی جهت انجام فرایند تصمیم گیری از یک جعبه ابزار توسعه داده شده د رمحیط نرم افزار ArcGIS9.3 استفاده شده است.