سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا انوشه – کارشناس ارشد رشته علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
سعید ملماسی – دکترای تخصصی علوم محیط زیست، استادیار و عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دا
سیدعلی جوزی – دکترای تخصصی علوم محیط زیست، استادیار و عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دا

چکیده:

در این مقاله، از رو شهای تصمی مگیری چندگزین های ب همنظور فرآیند ارزیابی ریسک استفاده شده است، هدف از کاربرد این بودن فرآیند ارزیابی ریسک محیط زیستی و ارائه نگرشی بر این مبناست که ارزیابی « مدیریت -محور » رو شها، تاکیدی برریسک ب همنظور هدایت منابع و برنام ههای مدیریت صورت م یگیرد. از این رو، ریس کهای مورد بررسی گزین ههایی در نظر گرفته شدند که بر اساس شاخ صهای رایج محاسبه و ارزیابی ریسک (شدت، احتمال، میزان مواجهه و اهمیت محیط پذیرنده)به روش الکتر۱ و ساو ۲ از مجموع رو شهای تصمی مگیری چند گزین های ارزیابی شدند. به این منظور، در شناسایی ریس کهایمورد بررسی، از روش استفاده از پرسشنامه و مشورت با گروهی ۱۲ نفری از خبرگان متخصص ارزیابی و سد بهره گرفته شد و آزمو نروایی و پایای یسنجی پرسشنام هها و نتایج، ب هترتیب به کمک مشورت با متخصصان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخصورت گرفت. در مجموع ۷ ریسک برای بررسی در این مطالعه موردی شناخته شد که نتایج ب هدست آمده از ارزیابی اینریس کها به کمک رو شهای الکتر و ساو، نشان داد که مه مترین ریس کها در فاز ساختمانی، ریسک قطع زیستگاه، مهاجرت حیات وحش و کاهش کیفیت خاک هستند که ب هترتیب، متوجه محیط بیولوژیک و سپس فیزیکوشیمیایی منطقه هستند.