سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عبدالحمید صفایی قادی کلایی – هیئت علمی دانشگاه مازندران
مهرداد مدهوشی –
امیر کوه کن موخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

برون سپاری لجستیک ازموضوعاتی است که درسالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است زیرا بسیاری ازپروژه های لجستیک دردرون سازمان ها به شیوه برون سپاری انجام می شود ازطرف دیگر نرخ شکست این گونه پروژه ها نیز بسیاربالا سات قلمرو آماری این تحقیق صنعت کشتی سازی استان مازندران است که شامل دو شرکت صدرا و پرگاسیران می باشد که تعداد ۱۲ نفر ازمدیران و سرپرستان آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند دراین راستا ابتدا با استفاده ازمطالعات کتابخانه ای ریسکهای برونسپاری خدمات پشتیبانی شناسایی شد سپس با استفاده ازپرسشنامه بومی سازی و باتوجه به شرایط محیطی و محاطی صنعت کشتی سازی این شاخصه ها بومی گردید و با گنجاندن ریسک ها درمناسبترین دسته بندی ساختارسلسله مراتبی پیشنهادی برای الویت بندی ریسک ها تهیه شده است