سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید میر مهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه شهید رجایی تهران
افشین کازرونی – استادیار ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل خرابی، خرابی های (خطاهای) بالقوه به همراه علل و اثرات آن شناسایی می شود. سپس جهت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی برای علل خرابی یک رتبه بندی به کمک عدد ریسک صورت می گیرد. بدیهی است عدد ریسک بالا، بحرانی بودن علل خرابی را نشان می دهد. در این تحقیق سعی شده از روش سلسله مراتبی – فازی جهت رتبه بندی علل خرابی در فضای کیفی و نادقیق فازی استفاده شود. بنابراین با توجه به استفاده از زبان محاوره ای در فضای فازی اختلاف نظر افراد خبره کاهش می یابد در نتیجه اولویت بندی علل خرابی نسبت به روش تحلیلی دارای دقت بیشتری می شود. در ادامه جهت اعتبار سنجی روش ارائه شده مقایسه ای بین نتایج روش تحلیلی روش سلسله مراتبی و روش سلسله مراتبی- فازی انجام می شود. استفاده از این روش تصمیم گیری گروه خبره را در فضای مبهم و فازی امکان پذیر می سازد.