سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی جان آبکار – کارشناس ارشدآبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مسعود کریمی – کارشناس عمران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
پیمان معدنچی – هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی موجود درحوزه های آبخیز درچند دهه اخیرباعث تخریب بیش ازحد این منابع شده است. بطوریکه دربسیاری ازمواردبااجرای عملیات مدیریتی وبیولوژیکی امکان اصلاح واحیاءحوزه هایآبخیزوجودندارد.درچنین مواردی اجرای عملیات مکانیکی وسازه ای به منظورکنترل فرسایش ،رسوب،سیل وهمچنین تغذیه سفره های آب زیر زمینی امری اجتناب ناپذیراست. ازطرفی هم محدودیت منابع مالی وانسانی امکان اجرایعملیات آبخیرداری درکلیه حوزه های آبخیزرابصورت همزمان غیرممکن می ساز،لذالازم است زیرحوزه ها یک حوزه آبخیزبراساس میعارهای اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی زیست محیطی وفنی اولویت بندی شوند. متاسفانه تاکنون اکثرروش های مورداستفاده جهت الویت بندی زیرحوزه هاتنها براساس مسائل فنی موردبرسی قرار گرفته است، درصورتیکهمسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم بر حوزه های آبخیز دراولویت بندی زیرحوزه ها نقش بسیارمهمی ایفا می نماید.بدین منظوردراین تحقیق با توجه به معیار های اقتصادی،اجتماعی وفنی بصورت توام با استفاده ازروش مقایسهزوجی )خلاصه شده روش تحلیل فرآینده سلسله مراتبی ( نسبت به اولویت بندی زیر حوزه های حوزه آبخیز صالح آباد شهرستان بافت بااستفاده ازگزارش های پایه ومصاحبه حضوری باساکنین حوزه آبخیز اقدام شده است. سپس طیبازدید اززیرحوزه های حوزه آبخیزصالح آباد کارایی روش مذکور مورد ارزیابی قرارگرفت، نتایج حاصله حاکی از آن است که این روش جهت اولویت بندی زیر حوزه ها به منظورتصمیم گیری و اجرای عملیات آبخیزداری از کارآیی مناسبی برخورداراست.