سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد شفیعی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

شواهد حاکی از آن است که حفظ دانش فنی و دارای یهای غیر ملموس به عنوان یکی از پراهمی تترین حوز هها در بحث سازمان در دو دهه اخیر مطرح است و به نظر م یرسد این مباحث به گون های پرشتاب تر در ده ههای آتی همچنان ادامه خواهدداشت. با این وجود، به نظر م یرسد این مباحث آنچنان که باید و شاید از راهکار مشخصی پیروی نکرده است. در مطاله حاضر، سعی شد با توجه به جنب ههای اختصاصی بازرسی، راهکاری جهت جلوگیری از خروج دانش فنی شرک تهای پیمانکار، در حوزه نیروگاه آبی ارائه شود. لذا تلاش شد با تحقیق توصیفی پیمایشی و تنظیم پرسشنامه و تحلیل داد هها در شرکت فراب راهکاری مفید جهت طبق هبندی دانش فنی شرک تهای پیمانکار در مقابل بازرسی جاسوسان صنعتی ارائه شود. پشتوانه اعتبار این تحقیق، نظرات صاحبنظران و روابط منطقی ایجاد شده است.