سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا نصیریان – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
حسین ذوقی – دکترای راهوترابری، دانشگاه علم و صنعت
مهدی حاج علی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

امروزه، هزینههای گزاف اجتماعی و اقتصادی تصادفات و آثار کوبنده فیزیکی و روانی آن بر روی افراد و جوامع، یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی می باشد. مطالعات نشان می دهد چهار عنصر انسان، راه، وسیله نقلیه و محیط زیستدر رخداد یک تصادف مؤثر است. این چهار عامل از زنجیرهای از وقایع ترکیب می شوند و باعث وقوع تصادف میگردند. از این رو، ایجاد یک ساز و کار منظم و علمی برای کاهشمیزان تصادفات و افزایشایمنی در ترافیکشهری، ضروری به نظر میرسد. با توجه به نرخ تصادفات در شهرهای بزرگ کشور از جمله شهر تهران و معضل ایمنی در تقاطعات شهری، پیشبینی تعداد تصادفات در تقاطعات بر اساسمتغیرهای موثر در آن می تواند کمکشایانی در جهت افزایشایمنی در شبکه معابر شهری و جلوگیری از بروز تصادفات در تقاطعات نماید. در این مقاله، برای پیشبینی تعداد تصادفات براساسپارامترهای ترافیکی، طرح هندسی و خصوصیات وسایل کنترل ترافیک، از مدل رگراسیون لگاریتم طبیعی بهره گیری شده است. سپسبا توجه به احتمال رخداد تصادف در تقاطعات، اولویت بندی ایمنسازی تقاطعات ارائه گردیده است. در پایان، تعدادی از تقاطعهای شهر تهران به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است.