سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمود صفار زاده – دکترای برنامه ریزی حمل و نقل،دانشگاه تربیت مدرس
محمد ترابی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

با گسترشجوامع بشری نیاز به جابه جایی و حمل و نقل به یکی از ضروریات زندگی امروز تبدیل شده است. اما تلفات و خسارات ناشی از تصادفات ترافیکی همچنان به عنوان یکی از معضلات جامعه امروزی شناخته میشود تا آنجا که دستیابی به ایمنی پایدار به یکی از اهداف اصلی کشورهای مختلف در بحث حمل و نقل تبدیل شده است.از طرفی با توجه به وضعیت اقتصادی سازمان های وابسته می بایست این مهم با صرف هزینه اندک وبا استفاده از راهکارهای کم هزینه محقق شود. در این مقاله مدلی ارائه می شود که از بین اقدامات گوناگون و با توجه به محدودیت های مالی ، بهترین دسته از این اقدامات را که بیشترین تاثیر را در کاهش خسارات دارد انتخاب نماید. الگوریتم ارائه شده ، با در نظر گرفتن تصادفات اتفاق افتاده در سال های گذشته یکمحور که در آنها عوامل جاده ای به نحوی موثر بوده و میزان هزینه ای که این تصادفات به جامعه تحمیل کرده اند از یکطرف و شناخت مشکلات مسیر ، راهکارهای موجود برای رفع مشکلات ، هزینه انجام این اقدامات و تعیین اثربخشی این راهکارها از طرف دیگر ، بهترین دسته از اقداماتی که در مقابل هزینه انجام شده برای آنها ، بیشترین بازگشتاقتصادی را با پیشگیری از وقوع تصادفات در آینده خواهد داشت معرفی می کند. در نهایت به عنوان مطالعه موردی ۹۵ کیلومتر از محور مشهد- سرخس در استان خراسان رضوی انتخاب و مدلی ارائه می شود که با توجه به میزان انواع تصادفات گذشته و بودجه موجود بهترین دسته از اقدامات ایمن سازی را برای آن محور ارائه دهد