سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی – استان ایلام آبدانان
عباس شکاری – دانشگاه کاشان

چکیده:

دراین پژوهش با مطالعه استراتژی ها و مولفه های کارافرینی دردانشگاه از دیدگاه متخصصان و دانشجویان راهکارهایی ارایه شده که دانشگاه ها با تغییر استراتژی ها اموزشی و پژوهشی نامناسب خود قابلیت هایی را درمخاطبان بوجود آورند تا درمقابله با نیازها پاسخگو باشند دراین تحقیق به اولویت بندی و استراتژی ها و مولفه های کارافرینی دردانشگاه پرداخته شده است که درقالب ۵فرضیه نیز آورده شده است روش اجرای تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل دانشجویانی است کهدردانشگاه های ایلام درحال گذراندن درس کارافرینی بوده اند که تعداد ۲۸۵ نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید متخصصان نیز شامل اساتیدی بوده که دردانشگاه های ایلام مشغول به تدریس درس کارافرینی بوده اند که تعداد آنها ۳۰نفر بود ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که دراین پرسشنامه تعداد ۵ استراتژی گنجانده شده بود و برای هرکدام ازاین استراتژی ها تعداد ۶ مولفه مربوط به آنها برای اولویت بندی اورده شده است که ازترکیب آنها شاخص استراتژی مورد بررسی بدست آمده است.