سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمان – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی،مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی آبدان
عباس شکاری – دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه کاشان

چکیده:

در این تحقیق به اولویت بندی ایتراتژیها و مولفه های کارآفرینی در دانشگاه پرداخته شده است که در قالب ۵ فرضیه آورده شده است. روش اجرای تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل دانشجویان است که در دانشگاه های ایلام در حال گذراندن درس کارآفرینی بوده اند که تعداد ۲۸۵ نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. متخصصان نیز شامل اساتیدی بوده که در دانشگاه های ایلام مشغول به تدریس درس کارآفرینی بوده اند که تعداد آنها ۳۰ نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات «پرسشنامه محقق ساخته» بوده که در این پرسشنامه تعداد ۵ استراتژی گنجانده شده بود. و برای هر کدام از این استراتژیها تعداد ۶ مولفه مربوط به آنها برای اولویت بندی آورده شده است که از ترکیب آنهاشاخص استراتژی مورد بررسی به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل از آزمونهای آماری t تک نمونه های و آزمون فریدمن و کای اسکور و تحلیل واریانس استفاده شده است. در اولویت بندی استراتژی تعامل بین صنعت و دانشگاه با میانگین (۳/۲۸) رتبه برتر و استراتژی افزایش قابلیت فرصت آفرینی رد دانشگاه با میانگین (۲/۶۲) در رتبه پایانی قرار گرفته است.