سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا نجفی – .کارشناسی ارشد علوم تربیتی،گرایش آموزش و پرورش پیش از دبستان)، دانشگاه
سپیده مژدگان – کارشناسی ارشد علوم تربیتی،گرایش آموزش و پرورش پیش از دبستان)، دانشگاه ع

چکیده:

امروزه، فن آوری های رسانه ای، ابزارهای موثری در جهت آموزش، خصوصاً انتقال آموزه های دینی به کودکان هستند . این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی در بین ۲۷۰ مربی که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد ه بودند ، انجام گرفت. گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته دارای بخش های مربوط به ویژگی ها و اولویت بندی تاثیرگذاری رسانه های دیداری و شنیداری (در این تحقیق رسانه های چند حسی مد نظر نبوده) که به صورت لیکرت ۵ گزینه ای بود صورت گرفت. روایی پرسشنامه از طریق نظرات اساتید و متخصصان و پایایی آن نیز با انجام پیش آزمون در ۴۰ نفر از افراد جامعه مورد پژوهش و با ضریب همبستگی ۰/۹۲ تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد که به ترتیب رسان ه های : تلویزیون ، CD های آموزشی دیداری ، CD های آموزشی شنیداری، عکس، کتاب، رایانه و نوار کاست با میزان درصدهای %۲۹/۶۱ ، %۱۹/۵۵ ، %۱۴/۸۸ ، %۱۱/۲۱ ، %۹/۶۶ ، %۹/۸۹ ، %۹/۴ ، تاثیرگذارترین رسانه ها در آموزش آموزه های دینی به کودکان، از دیدگاه مربیان مراکز پیش دبستانی بودند. شناخت این موضوع و برخورداری از سواد رسانه ای مربیان، می تواند به اثربخشی انتقال موفقیت آمیز در حوزه آموزه های دینی بر کودکان تاثیر فراوانی داشته باشد.