سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی اعرابی – کارشناسآموزشتشکیلات و بهبود روشها شهرداری اصفهان ،دانشجوی کارشناسی
سیدحمیدرضا ابطحی – رئیساداره آموزششهرداری اصفهان ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه
منیره سادات سامع – کارشناسارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه اصفهان

چکیده:

برون سپاری خدمات، یکی از ابزارهای توسعه سازمانی و ارتقای بهره وری است. از مزایای برون سپاری خدمات میتوان به کاهش و کنترل هزینههای عملیاتی، دسترسی به منابع غیر داخلی، آزاد کردن منابع برای دیگر اهداف، تسریع در کسب مزایای ناشی از تجدید ساختار و برخورداری ازتضمینهای لازم نام برد. در این تحقیق، برای تصمیم گیری در مورد برون سپاری خدمات آموزشی و بهینه سازی این تصمیم در یک سازمان عمومی از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. معیارهای لازم برای انتخاب شرکت ارایه دهنده این خدمات با نظر مدیران سازمان تعیین شده و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، شرکت برتر در زمینه ارایه خدمات آموزشی انتخاب شده است. در این تحقیق از نرم افزار (Expert Choice(EC برای حل مسئله استفاده شده و اولویت بندی شرکت ها و نحوه پیاده سازی مدل در یک سازمان و همچنین نتایج حاصل از تحقیق به اختصار بیان شده است.