سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ذونعمتکرمانی – استادیار، بخشمهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
بهرام بختیاری – استادیار، بخشمهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده:

ایران جز کشورهای کم آب جهان قرار داشته و به علت افزایشروزافزون جمعیت، نیاز به این مایه حیات بیشتر می شود. با توجه به محدود بودن منابع آب موجود، لازم است تا روشهای جایگزین به منظور تولید آب در حیطه های کشاورزی، شرب، صنعتی و … معرفی و مورد بررسی قرار گیرند. یکی از بالقوه ترین این روشها، استحصال آب از دریا و بعضا انجام فرآیندهای آتی جهت شیرین نمودن آن با توجه به نوع مصرفمی باشد. از آنجا که کشور ایران دارای مرزهای دریایی در شمال و جنوب می باشد، بنابراین توجه به این مسئله حائز اهمیت است. در مقاله حاضر با توجه به الگوی رفتار جریان در خلیج فارس، مناطق ساحل مرزی ایران را که به منظور استحصال آب مناسب هستند مشخصمی گردد. به جهت مدلسازی جریان در خلیج فارس، معادلات پیوستگی و اندازه حرکت آبهای کم عمق بر روی یک شبکه بی ساختار مثلثی و با استفاده از روشاحجام محدود مورد حل قرار گرفته اند. معیار اصلی مناسب یا نامناسببودن شرایط بهره گیری آب، توجه به نواحی بازچرخانی (مناطق مرده) نزدیکبه سواحل بوده است. چرا که در این مناطق به علت ماندگاری آب برای یک مدت زمان قابل توجه، کیفیت اب دریافتی پایین می آید. برای این منظور تحلیل رفتار جریان در یکبازه یکماهه مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا پهنه بندی مناطق ساحلی خلیج فارس به سه دسته مناسب، نسبتا مناسب و نامناسب برای برای بهره گیری از آب دریا صورتپذیرفت.