سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالحسن طرفی علیوی – دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
لیلا بقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در جهان کنونی، تحولات سریع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری بر سازمان ها از جمله ساز مان ترویج کشاورزی ت أثیر به سزایی دارند . در چنین محیطی، سازمان هایی می توانند به طور کار ا به فعالیت های خود ادامه دهند که ساختار و خدمات خود را متناسب با تحولات ، سازمان دهی کنند . از آنجا که یکی از مهم ترین چالش های انسان ، نحوه بهبود و رونق هر چه بیشتر فعالیتهای آموزشی است ، ترویج کشاورزی به عنوان نوعی از آموزش غیر رسمی و به عنوان یکی از مهم ترین عناصر سرعتبخش در توسعه کشاورزی ، نقش مهم ی را ا یفا میکند، بهویژه آنکه کشاورزان بخش مهمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهند. در نتیجه، فواید قابل توجه و اثرات اقتصادی چشمگیری در آموزش آنان وجود دارد . بدون شک سرمایه گذاری در جهت موفقیت واحد ترویج، هم سبب توسعه سرمایه ه ای انسان ی به عنوان محور فعالیت ه ای کشاورزی میشود و هم شرایط بهبود این سرمایهها را فراهم میآورد. در بررسی پیرامون عملکرد سازمان ترویج کشوره ای درحال توسعه و از جمله ایران صاحبنظران و کارگزاران ترویج عوامل متعددی را به عنوان علل موفقیت ترویج برشمرده اند . نوشتار حاضر که با هدف اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت واحد ترویج جهاد کشاورز ی شهرستان اهواز در راست ای دستیابی به توسعه کشاورز ی تدوین شده است، برخاسته از یک پژوهش میدانی از نوع پیمایشی است که اطلاعات مورد نیاز آن، از پرسشنامه ی محقق ساختهی ویژه ای که بر پایه ی مقایسه زوجی عوامل تدوین گردید، به دست آمد