سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید حسامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده عمران، گروه راه
مرتضی حسننژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه آموزش عالی طبری باب
سید یاسر سجادی – کارشناس و مدرس کنترل پروژه، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل
محمد جواد طاهری امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه آموزش عالی طبری باب

چکیده:

تأخیر یکی از مهمترین وقایع رایج در پروژههای ساخت است. برای جلوگیری از آن نیاز به اطلاعات ضروری است. در این پژوهش ابتدا با مطالعات کتابخانهای عوامل تأخیر پروژههای ساخت، جمعآوری گردید. سپس جهت اولویتبندی تأخیرات با مشخص کردن معیارهای مهم موجود تأخیر در ساخت سد، با توزیع پرسشنامه میان مهندسین باتجربه، ضعفهای اعلام شده به ترتیب اولویت مشخص شد. سپس با دادن امتیاز به اولویتها به اولویتبندی این ضعفها پرداخته شد. در پایان سهم هر یک از طرفین پروژه، در ایجاد تأخیرات با توجه به نتایج پرسشنامه استخراج گردید.