سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا زمانی احمدمحمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران
علی محمد آخوندعلی – استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید
سعید شکری کوچک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

انجام عملیات آبخیزداری در حوضههای آبخیز نیازمند توان مالی و اجرایی بسیار بالایی است. لذا برنامه ریزی جامع با لحاظ پتانسیل نیروی انسانی متخصص، امکان تامین اعتبارات لازم از منابع ملی و خصوصی و همچنین مطالعه و اولویت- بندی حوضههای آبخیز و زیر حوضه ها جهت انجام عملیات اجرایی ضروری است. در این تحقیق از عوامل ۹ گانه مدل پسیاک به عنوان معیارهای اساسی جهت اولویتبندی زیر حوضه ها در حوضه آبخیز واقع در رود زرد و اعلا به منظور اجرای عملیات آبخیزداری در مدل اسکالوگرام استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهند که عامل شیب و کاربری اراضی بیشترین و عاملهای خاک و آب و هوا کمترین تاثیر را در فرسایش و رسوب زایی در زیر حوضههای مورد مطالعه دارند. در کل بعد از بررسیها و محاسبات این نتیجه حاصل شد که زیر حوضه R-9 و ۱۲ R-11 ،R-به ترتیب در اولویت اول تا سوم عملیات اصلاحی و آبخیزداری جهت کاهش فرسایش و تولید رسوب را دارند