مقاله اولویت بندی کارکردهای جنگل های زاگرس میانی با استفاده از تحلیل AHP کلاسیک و فازی (مطالعه موردی: جنگل های کاکارضای خرم آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی کارکردهای جنگل های زاگرس میانی با استفاده از تحلیل AHP کلاسیک و فازی (مطالعه موردی: جنگل های کاکارضای خرم آباد)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت جنگل
مقاله کارکردهای جنگل
مقاله AHP کلاسیک
مقاله AHP فازی
مقاله جنگل کاکارضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: ملک نیا رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر تعیین اولویت کارکردها و ترجیحات ذینفعان در مدیریت جنگل های زاگرس میانی با استفاده از روش مقایسه ای تحلیل AHP کلاسیک و فازی، در جنگل های کاکارضای خرم آباد می باشد. داده های این پژوهش بر مبنای ۵۰ پرسشنامه که توسط گروه های مختلف ذینفع پاسخ داده شدند، جمع آوری گردید. اولویت بندی ۶ کارکرد (حفاظت جنگل، حمایت جنگل، تفرج، محصولات چوبی، محصولات فرعی، آموزش) و ۱۴ زیرکارکرد (تنوع زیستی، پدیده های برجسته اکوسیستمی، حمایت از آب و خاک جنگل، تفرج گسترده، شکار، ماهیگیری، مصارف ساختمانی، هیزم، گیاهان دارویی، علوفه، میوه، برنامه های آموزشی، فعالیت های پژوهشی) در نظر گرفته شده، وزن های بدست آمده با استفاده از دو روش AHP کلاسیک و AHP فازی، توسط نرم افزار Expert choice انجام شد و اولویت ها بدست آمده در نرم افزار MATLAB مورد مقایسه قرار گرفتند. در هر یک از روش های بکار رفته، رتبه های متفاوتی برای مدیریت این جنگل ها حاصل شد. در نهایت، رتبه های حاصل از این دو روش با رتبه های بدست آمده از نظر متخصصان به عنوان گروه شاهد مقایسه شد. در بین این دو شبیه ترین رتبه ها به رتبه واقعی در روش رتبه بندی AHP فازی مشاهده شد. که با ضریب همبستگی ۱ بیشترین همبستگی را با رتبه های نظر کارشناسان داشتند. همچنین وزن های بدست آمده از روش فازی با ضریب همبستگی ۰٫۸۳۴ بیشترین همبستگی را با وزن های نظر متخصصان داشت.