مقاله اولویت بندی نقاط نیازمند بهبود در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بر اساس نظام خودارزیابی بر مبنای مدل کیفیت اروپایی (EFQM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۳۹ تا ۵۴۷ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی نقاط نیازمند بهبود در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بر اساس نظام خودارزیابی بر مبنای مدل کیفیت اروپایی (EFQM)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان ها
مقاله خودارزیابی
مقاله مدل تعالی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: همتیان پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازمان های پیش رو در دنیای امروز در تلاش برای کسب نتایج و مزایای رقابتی هستند. امروزه، استفاده از شیوه های نوین مدیریتی و به کارگیری ابزارهای نوین مدیریت در حصول نتایج سازمانی مطلوب تاثیرگذار هستند. مدل سرآمدی یا مدل تعالی سازمانی، یکی از کاربردی ترین مدل های ارزیابی است که معیارهای ارزیابی خطوط راهنمایی برای سازمان ها را ایجاد می کند تا پیشرفت عملکرد خود را در زمینه مدیریت کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری کند. هدف این مطالعه، شناخت نقاط قابل بهبود در بیمارستان الزهرا (س) با استفاده از مدل (European foundation for quality management) EFQM بود.
روش بررسی: این مطالعه، یک مطالعه کاربردی، از نوع مقطعی- توصیفی است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران بالینی و پشتیبانی بیمارستان الزهرا (س)، در رده های مختلف (میانی، ارشد و عملیاتی) در سال ۱۳۸۹ بود. این پژوهش با استفاده از رویکرد پرسش نامه از مدل های سرآمدی اجرا شد. روایی ابزار، پس از متناسب سازی سوالات پرسش نامه بر اساس شرایط بیمارستانی با استفاده از نظرات خبرگان سنجیده شد و پایایی آن با محاسبه ۰٫۸۸ Cronbach’s alpha تایید شد که به صورت سرشماری، پرسش نامه ها را تکمیل کردند. تحلیل داده ها بر حسب نوع آن ها و با استفاده از آزمون های t و (Analysis of variance) ANOVA در نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ تحلیل شد.
یافته ها: بیمارستان مورد مطالعه در کل، ۵۰۲٫۷۸ امتیاز کسب نمود. در حوزه توانمندسازها (۲۵۹٫۶۰) و در حوزه نتایج (۲۴۳٫۰۸) حاصل گردید. امتیاز و درصد هر کدام از معیارهای نه گانه این مدل به شرح زیر به دست آمد: رهبری ۵۲ امتیاز (۵۲ درصد)، خط مشی و استراتژی ۴۳ امتیاز (۵۴ درصد)، منابع انسانی ۴۲ امتیاز (۴۷ درصد)، منابع و شراکت ها ۵۰ امتیاز (۵۶ درصد)، فرایندها ۷۰ امتیاز (۵۰٫۶ درصد)، نتایج مشتری ۹۷ امتیاز (۴۸٫۸ درصد)، نتایج کارکنان ۳۱٫۵ امتیاز (۳۵ درصد)، نتایج جامعه ۳۰٫۷ امتیاز (۵۱ درصد) و نتایج کلیدی عملکرد ۸۳٫۶ (۵۵٫۷ درصد).
نتیجه گیری: اجرای مدل خودارزیابی در این بیمارستان منجر به شناخت نقاط قوت و نقاط نیازمند بهبود شد. از معیارهای توانمند ساز، معیار کارکنان و از معیارهای نتایج، معیار نتایج کارکنان و معیار نتایج مشتری کمترین امتیازات را حاصل نمودند که به عنوان نقاط نیازمند بهبود اولویت بندی می شوند. بنابراین بیشتر باید مورد توجه قرار گیرند و بیمارستان برای بهبود این معیارها برنامه اصلاحی تنظیم کند.