مقاله اولویت بندی موانع مشارکت در طرح های مرتعداری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان دورود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی موانع مشارکت در طرح های مرتعداری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان دورود)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع مشارکت
مقاله طرح مرتع داری
مقاله شهرستان دورود
مقاله عامل قانونی
مقاله آموزشی
مقاله فرهنگی و اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آریاپور علی
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خرمی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی از موانع مشارکت مرتع داران در طرح های مرتع داری و ارزش گذاری هر یک از آن ها جهت برنامه ریزی دستگاه های دولتی برای نظارت و ارزیابی منابع طبیعی بسیار مفید و ارزشمند می باشد. تحقیق حاضر بر اساس مطالعه اسنادی و میدانی در حوزه شهرستان دورود و نمونه گیری بصورت کاملا تصادفی در سال ۱۳۹۱ انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق، مرتع داران منطقه دورود و کارشناسان مرتبط در سطح استان انتخاب گردیدند. حجم نمونه مرتع داران ۲۱۷ نفر و کارشناسان ۵۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که به پرسشنامه های روایی و پایایی شده در خصوص موانع قانونی، آموزشی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی و ویژگی های شخصی پاسخ دادند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای تحقیق نشان داد که بین سن، سواد، سابقه، تعداد واحد دامی، موانع فرهنگی – اجتماعی و مدیریتی با مشارکت رابطه معنی داری وجود ندارد. در حالیکه بین متغیرهای موانع آموزشی، قانونی، مساحت و مرغوبیت مرتع با متغیر وابسته مشارکت، رابطه معنی داری وجود دارد. اولویت بندی نظرات مرتع داران و کارشناسان بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، نشان داد که موانع آموزشی با بیشترین همبستگی در رتبه اول و موانع مدیریتی، اقتصادی، قانونی و فرهنگی – اجتماعی به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم مشارکت در طرح های مرتع داری قرار دارند. آموزش از جمله مهمترین عوامل موثر در مشارکت های مردمی می باشد که تحقیق حاضر بیان کننده این واقعیت بوده و جهت افزایش مشارکت در اجرای طرح های مرتع داری منطقه دورود، پرداختن به این بحث از سوی مدیران منابع طبیعی باید در اولویت کارهای ترویجی قرار گیرد.