مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاغل خانگی
مقاله زنان روستایی
مقاله عوامل موثر
مقاله اشتغال
مقاله کارآفرینی روستا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آگهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرک زاده علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: تقی بیگی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش کاربردی با هدف بررسی متغیرهای موثر بر توسعه مشاغل خانگی از دیدگاه زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب و کارشناسان، با روش توصیفی – پیمایشی در سال ۹۰ انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۵۰۰۰ زن روستایی و  50کارشناس صاحبنظر در زمینه مشاغل خانگی می باشد، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۷۵ نفر زن روستایی و ۵۰ نفر کارشناس تعیین گردیده است. روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (۰٫۷۲) تایید شد، روش نمونه گیری به صورت طبقه ای با انتساب متناسب بود که در دو مرحله انجام شد. نتایج نشان می دهند که مهم ترین متغیرهایی که باعث توسعه مشاغل خانگی می شود از دید زنان: داشتن مهارت، تخصص و تجربه، انگیزه کسب استقلال بیش تر، معرفی و دیدار با الگوها و افراد موفق است، اما مهم ترین این متغیرها از دید کارشناسان: برگزاری کلاس های آموزشی، برطرف نمودن نیاز مالی زنان، ایجاد بازار محلی برای فروش محصولات است. هم چنین، نتایج نشان می دهد: بین سطح تحصیلات و عضویت در تشکل ها با ایجاد و توسعه شغل خانگی توسط زنان رابطه معناداری وجود دارد.