مقاله اولویت بندی عدالت سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان سازمان های خدماتی (مورد مطالعه: سازمان های خدماتی شهر تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی عدالت سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان سازمان های خدماتی (مورد مطالعه: سازمان های خدماتی شهر تبریز)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله عملکرد سازمانی کارکنان
مقاله انگیزش
مقاله رضایت
مقاله همکاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقهی فرهمند ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: عدالت سازمانی مقوله ای پویا است که بر رفاه سازمانی اثر می گذارد و پدیده مبهمی که تصمیم گیری درباره آن ضروری است. لذا موفقیت سازمان در تحقق اهداف که در گرو چگونگی عدالت سازمانی موثر است مساله این بررسی بوده که بدین دلیل با توجه به اهمیت و ضرورت این بررسی که یکی از عوامل موثر در افزایش عملکرد، عدالت سازمانی است، تعیین عدالت سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان با محوریت رضایت، همکاری و انگیزه کارکنان هدف اصلی این بررسی بوده است.
روش: در این راستا جامعه آماری این بررسی مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان های خدماتی شهر تبریز بوده که با توجه به محدودیت هایی با انتخاب شش نمونه از این سازمان ها جهت جمع آوری اطلاعات، عدالت های سازمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در نهایت مطابق نتایج به دست آمده اعمال عدالت های سازمانی به ترتیب اولویت به تفکیک برای هر سازمان بر اساس نوع فعالیت که می تواند به ارتقاء عملکرد مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان با محوریت رضایت، همکاری و انگیزه کارکنان تاثیرگذار باشد، مشخص شد.