مقاله اولویت بندی شاخص های همکاری های نوآورانه تکنولوژیک در شرکت ملی پتروشیمی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی شاخص های همکاری های نوآورانه تکنولوژیک در شرکت ملی پتروشیمی ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همکاری تکنولوژیک
مقاله نوآوری
مقاله شاخص ها
مقاله شرکت پتروشیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی نژاد یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: سلامی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در سرتاسر دنیا تاکید بر نوآوری بین همه شرکت های بزرگ افزایش یافته است. اثرات جهانی سازی اطلاعات و همچنین عواملی مانند افزایش رقابت، نامشخص بودن مرزهای صنعتی، سیکل کوتاهتر میان تولید محصول، باعث ایجاد محیط تجاری متغیر و نیز پررنگ تر شدن نقش نوآوری در همکاری تکنولوژیک شده است. همکاری نوآورانه تکنولوژیک بر اهمیت نقش نوآوری به عنوان مفهوم محوری و اساسی در همکاری تکنولوژیک تاکید می کند تا بدین وسیله دسترسی به اهدافی چون بهبود توانمندی نوآورانه، تغییر رقبا به شرکا و کاهش هزینه های تحقیق و توسعه میسر گردد. این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های همکاری های نوآورانه تکنولوژیک در شرکت ملی پتروشیمی ایران، دسته بندی و بررسی اهمیت هرکدام از این شاخص ها صورت گرفت. با بررسی دقیق ادبیات تحقیق و با نظر خبرگان تعداد ۲۰ شاخص برای همکاری های نوآورانه تکنولوژیک در شرکت بازرگانی پتروشیمی استخراج شد و در ادامه با تنظیم پرسشنامه، نظرات سیاست گذاران و خبرگان در حوزه های مرتبط در این شرکت جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل واریانس اقدام به دسته بندی و وزن دهی این معیارها گردید. این معیارها در چهار بعد خصوصیات سازمان همکار، روش های همکاری تکنولوژیک، اندازه سازمان همکار و علمی آموزشی به ترتیب اهمیت قرار گرفتند. از آنجایی که در تحقیق صورت گرفته عامل خصوصیات سازمان همکار، مهم ترین عامل شناخته شده و در اولویت اول قرار گرفت، لذا افزایش اطلاعات در مورد شریک با در نظر گرفتن حداقل ریسک و حداکثر بازدهی، مذاکره با شریک، و توسعه توانمندی های جدید به ایجاد همکاری نوآورانه تکنولوژیک موثر و کارا کمک می کند.