سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصوره سادات عنایتی علی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
الیاس افرا – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی قاسمیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

مسئله استفاده از فناوریها و پیشرفتهای علمی جدید به منظور بهینهسازی وضعیت تولید در صنایع و کارخانجات مختلف از نظرمسئولین بخش صنعت خمیر و کاغذ به دور نبوده است. یکی از جدیدترین پیشرفتهای علمی سالهای اخیر مبحث نانوفناوریمیباشد که امیدواریهای زیادی را در علوم مختلف به وجود آورده است. امروزه نانوفیبرهای سلولزی بهدلیل داشتن خواص منحصر به فردی چون سطح ویژه، بلورینگی، مدول یانگ و مقاومت ویژه بسیار زیاد و زیستتخریبپذیر بودن مورد توجه ویژه محققانحوزههای علوم و تکنولوژی نانوکامپوزیتها و خمیر و کاغذ قرار گرفته است. لیفچههای سلولز را میتوان با روشهای مکانیکی یاشیمیایی از فیبرهای سلولز جدا کرد. با این حال، روشهای موجود بازده کمی دارند و علاوه بر این دوستدار محیط زیست نبوده یا انرژی کارآمد ندارند. اولتراسونیک با شدت بالا فرایند جدیدی برای جداسازی لیفچهها از منابع سلولزی است که در سالهای اخیراستفاده از آن به علت نگرانیهای زیست محیطی گسترش یافته است. در مطالعه حاضر از سلولز میکروکریستال ) MCC ( و لیفچه-های حاصل از تیمار فراصوتی MCC به عنوان یک ماده دوستدار محیط زیست در ترکیب با خمیر شیمیاییمکانیکی با هدف بررسی اثر تقویتکنندگی نانوذرات حاصل از تیمار فراصوتی این ماده استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزودن ذرات ریز سلولزمیکروکریستال تیمار فراصوتی شده مقاومت به عبور هوا و مقاومت به ترکیدن کاغذ بهبود یافت. از طرفی، نتایج حاصل از به-کارگیری سلولز میکروکریستال نتایج تقریبا عکس و نامطلوبی را از خود نشان داده است. به طور کلی نانو ذرات سلولز در مقایسه با میکروکریستال سلولز به دلیل داشتن ابعاد نانومتری، سطح ویژه و نسبت منظر بیشتر در بهبود خواص خمیر CMP مؤثرتر بوده و اثر تقویتکنندگی بیشتری داشته است.